Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website met de domeinnaam http://www.covast.be/.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door COVAST bv, met als ondernemingsnummer 0839.526.783, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005 (e-mail : info@covast.be).

Het gebruik van deze website houdt in dat u onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Door het gebruik van deze website onderwerpt u zich aan deze gebruiksvoorwaarden en de COVAST procedure, die u erkent gelezen en voor akkoord aanvaard te hebben.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

COVAST bv kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving de inhoud van de website, de opgenomen hyperlinks en de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen. U dient de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Toegang tot de website

COVAST bv behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere.

COVAST bv behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site te ontzeggen aan gebruikers die niet correcte informatie publiceren, informatie publiceren die de intellectuele eigendom van derden schendt, in strijd is met de normen en goede zeden, of de Belgische wetten schendt. In dit geval kan COVAST bv tot gerechtelijke vervolging overgaan.

Intellectuele rechten

De website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen vervat in deze website, worden beschermd door de intellectuele rechten van COVAST bv. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.

De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of COVAST bv.

Paswoorden (logins en registratiecodes inbegrepen)

Uw paswoord is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt zich ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden. Het niet respecteren van het persoonlijk karakter van het paswoord kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de website en het persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het misbruik van het paswoord. U verbindt er zich tevens toe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van zodra u weet heeft dat derden in het bezit zijn of kunnen zijn van uw accountgegevens.

Aansprakelijkheid

COVAST bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties van www.covast.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

COVAST bv onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan uw computer of bijhorende software door het bezoeken van deze site kan niet op COVAST bv verhaald worden. COVAST bv is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website.

COVAST bv is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. COVAST bv wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. COVAST bv zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

COVAST bv is geenszins aansprakelijk voor:

  • het aanbieden van verbindingen (“links”) met andere websites
  • de inhoud van andere websites
  • de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites

Spelregels rond interactiviteit

Alle teksten, gegevens, foto's, beelden, berichten of andere content geplaatst op de website vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. COVAST bv heeft geen controle over de inhoud van de toegestuurde informatie van gebruikers op de website en kan in geen enkel geval hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

COVAST bv behoudt zich het recht voor om reacties of citaten te gebruiken voor eigen doeleinden en om reacties te weren. De beslissing dit te doen is de autonome bevoegdheid van COVAST bv.

Als gebruiker van www.covast.be, verbindt u zich ertoe geen teksten op de website te plaatsen of ernaar te verzenden die een politieke mening uitdrukken, van beledigende, racistische, xenofobische aard zijn, of die aanleiding kunnen geven tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, groep, gemeenschap of leden ervan, als gevolg van hun ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst. Ook misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus verboden. COVAST bv behoudt zich bovendien het recht voor deelnemers te weren als zij stelselmatig de spelregels met de voeten treden.

Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden.

Hacken of poging tot hacken van sites in beheer van COVAST bv is absoluut verboden en wordt bestraft.

Door gebruik van deze website, verbindt u zich ertoe COVAST bv (eigenaar van de site), en haar dochterondernemingen, bestuursleden, werknemers, partners en agenten, te vrijwaren van en te vergoeden voor iedere aanklacht geuit door derden als gevolg van de inhoud van de materialen die u aan de website verzendt.

Toepasselijke wet

Ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.covast.be en de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.